Zasady rezerwacji | Apartamenty w Karpaczu | Apartamenty Wonder Home
Good Time Apartamenty
menu

Regulamin rezerwacji i obsługi Gości w Apartamentach Good Time

w ramach serwisu internetowego: www.apartamentygoodtime.eu

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Apartamenty Good Time należy zapoznać z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Spółka z oograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Apartamenty Good Time wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty Good Time - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Apartamenty Good Time z siedzibą w Szklarskiej Porębie, przy ul. Jana Kilińskiego 8/1A, wpisana do KRS pod numerem 0000870406,, NIP 6112809626; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 2. Gość – osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, zawartej z Apartamentami Good Time zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030).

 3. Serwis – strona internetowa Apartamentów Good Time dostępna pod adresem: www.apartamentygoodtime.eu. Operatorem Serwisu jest Spółka z o.o. opisany w punkcie 1 Definicji;

 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz. U. z 2011, poz. 432], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów Good Time na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi;

 5. Umowa najmu apartamentu – umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Apartamentami Good Time a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610)

 6. Cena noclegu – opłata dokonywana przez Gości za usługę hotelarską w Apartamencie skalkulowana niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia. Prezentowana na stronie cena noclegu nie zawiera jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu oraz opłaty miejscowej. Kwota za przygotowanie jest inna w odniesieniu do każdego lokalu i została wskazana w systemie rezerwacji online, w opisie każdego apartamentu oraz w szczegółach apartamentu. Kwota ta w wysokości odpowiedniej dla wybranego apartamentu doliczana jest do każdej rezerwacji bez względu na długość planowanego pobytu. Opłata miejscowa wynosi 2,50 zł. za 1 os./za dobę. Obie płatności pobierane są w recepcji, przed zakwaterowaniem Gości.

 7. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelarskich online;

 8. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243);

 10. Rezerwacja online – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana w Systemie teleinformatycznym;

 11. Rezerwacja telefoniczna – rezerwacja usług hotelarskich dokonywana przez Apartamenty Good Time na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie; 

 12. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności: zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty Good Time. Po ogłoszeniu pandemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia polityka okoliczności wyjątkowych przestała obowiązywać, ponieważ COVID-19 i konsekwencje choroby nie są już nieprzewidziane ani nieoczekiwane. 

 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty Good Time świadczą usługi na rzecz Gości w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 3. Rezerwacji online usług hotelarskich Goście dokonują poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na:
  a. wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
  b. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,
  c. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  d. wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.

 4. Niezwłocznie po wykonaniu rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji, w którym Apartamenty Good Time wskazują: numer rezerwacji, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, wybrany termin pobytu, Apartament, cenę za nocleg oraz informację o obowiązku zapłaty dodatkowej jednorazowej kwoty za przygotowanie apartamentu wraz z opłatą miejscową, w recepcji przed zakwaterowaniem, zgodnie z §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 

 5. W przypadku rezerwacji online bezpośrednio z Serwisu płatność może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay. 

 6. W przypadku rezerwacji drogą telefoniczną, płatność może być dokonana za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay oraz przelewem tradycyjnym, w ściśle określonym terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji telefonicznej. Rezerwacja dokonana drogą telefoniczną staje się skuteczna poprzez zapłatę 50 % wskazanej kwoty, obejmującej: cenę za nocleg, opłatę dodatkową jednorazową za przygotowanie apartamentu, opłatę miejscową. 

§ 3. [Odbiór i zdanie Apartamentu]

 1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie Gości odbywa się w recepcji, przy ul. Kilińskiego 8, w Szklarskiej Porębie. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 15:00 do 17:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Wykwaterowanie odbywa się od godziny 9:00 do 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Zakwaterowanie po godzinie 17.00 jest mozliwe po wcześniejszych ustaleniach oraz po opłaceniu pobytu w całości. Wykwaterowanie przed godziną 9.00 jest możliwe po wcześniejszych ustaleniach.

 2. Gość jest zobowiązany ściśle przestrzegać godzin zakwaterowania i wykwaterowania z Apartamentu. W razie opuszczenia Apartamentu i pozostawienia kluczy poza recepcją Apartamentów Good Time, bez dokonania formalności wykwaterowania, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł., a także do naprawienia szkody powstałej w powierzonym mu mieniu, jeżeli szkoda taka powstanie wskutek przekazania kluczy osobom nieupoważnionym.

 3. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 11:00 i uniemożliwienie Apartamentom Good Time przeprowadzenia terminowego wykwaterowania Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł. za opóźnienie trwające do godz. 12:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

 4. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny 12:30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, rezerwacja ulega przedłużeniu o kolejną dobę, a Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. oraz zapłaty Kosztów noclegu za kolejną dobę. Niezależnie od tego, Apartamentom Good Time przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wartości ceny kolejnego pobytu, nie zrealizowanego z winy Gościa.

 5. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty Good Time mogą pobierać od Gości Kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

§ 4. [Wykonanie usługi hotelarskiej]

 1. Umowa najmu apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu i przewozu Gości. Nie obejmuje także zaopatrzenia Apartamentów w środki higieniczno – sanitarne oraz środki czystości i gospodarstwa domowego. Środki takie mogą być udostępniane w ilości określonej przez Apartamenty Good Time wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

 2. W Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.

 3. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom Good Time przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia pobytu.

 4. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 500 zł. za każdą kolejną, nie zgłoszoną osobę.

 5. Przed zakwaterowaniem Gościa, Apartamenty Good Time sprawdzają czystość Apartamentu, prawidłowe działanie sprzętów, urządzeń i oświetlenia. Jeżeli do awarii, zużycia baterii lub żarówek dojdzie w trakcie wykonywania usługi Gość dokonuje zgłoszenia na recepcję lub na numer alarmowy.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Gościa w trakcie wykonywania usługi, że jest ona realizowana w nienależyty sposób, niezgodny z warunkami rezerwacji lub opisem, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zastrzeżeń Apartamentom Good Time mailowo: kontakt@apartamentygoodtime.eu wraz z dokumentacją zdjęciową. 

 7. W razie nie zgłoszenia zastrzeżeń w trakcie wykonywania usługi, Gość może dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacji do Apartamentów Good Time w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili wystąpienia zdarzeń dających podstawę zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Apartamenty Good Time powiadomią Gościa niezwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

 8. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00 zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

 9. Apartamenty Good Time nie ponoszą odpowiedzialności za naruszanie przez osoby trzecie prawa Gości do miejsca parkingowego przydzielonego do zajmowanego przez Nich Apartamentu.

 10. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia zakwaterowania.

 11. W jednorazowej opłacie za przygotowanie Apartamentu skalkulowane zostało jednorazowe standardowe sprzątanie Apartamentu, które obejmuje usunięcie śladów obecności poprzednich Gości. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.

 12. W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty jednorazowej opłaty za przygotowanie Apartamentu w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.

 13. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim.

 14. Gościom zabrania się kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 15. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500zł. na pokrycie kosztów wymiany zamków w drzwiach wejściowych.

 16. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 zł, na pokrycie kosztów prania zasłon, firan i narzut w Apartamencie.

 17. Gość jest zobowiązany zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.

 18. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 300zł, chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.

 19. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Apartamentom Good Time przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.

 20. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez Gościa będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli Gość dokonał wpłaty Kaucji, zostanie ona w całości lub części przeznaczona na pokrycie szkody. W przypadku, gdy suma Kaucji nie będzie wystarczająca do naprawienia szkody Gość zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 1. Zmiana terminu lub anulowanie dokonanej rezerwacji możliwa jest bez ponoszenia kosztów przez Gościa na 5 dni przed zadatkowanym terminem przyjazdu. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty Good Time określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.

 2. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach Good Time po wpłaceniu zadatku, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 3. Brak wpłaty kwoty stanowiącej równowartość 50% wartości rezerwacji w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji telefonicznej spowodowuje jej anulowanie.

 4. Apartamenty Good Time powiadamiają Gościa o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany drogą telefoniczną.

 5. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.

 6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłaceniu zadatku, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 7. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał terminowej wpłaty zadatku, w sytuacji, gdy Gość nie zgłasza się do recepcji do godz. 17:00 w dniu planowego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.

 8. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

 9. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji, Apartamenty Good Time zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zamiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty Good Time odstępują od umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.

 10. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia, dostępu do Wi-Fi, Internetu, pakietu telewizyjnego, nie wkalkulowanego w Cenę noclegu nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia lub zwrócenia zapłaconej ceny lub zamiany Apartamentu. Stan wyposażenia może ulegać modyfikacji. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest w Serwisie.

 11. System rezerwacyjny opiera się na integracji Upper BE, Channel Manager, PMS i OTA. Synchronizacja systemu wymaga stałego, sekwencyjnego przesyłu i odbioru danych. Nawet kilkusekundowy przesył informacji o dostępności apartamentu nie pozwala na 100% wyeliminowanie równoczesnego wpływu rezerwacji, jeśli Goście zatwierdzą je w tym samym czasie. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie z jednym Gościem, którego rezerwacja wpłynie do systemu jako pierwsza. Środki zabezpieczające rezerwację drugiego Gościa zostają zwrócone niezwłocznie na rachunek, z którego zostały przesłane, a potwierdzenie rezerwacji zostaje unieważnione. Unieważnienie to możliwe jest jedynie w ciągu pierwszej doby od wykonania zdublowanej rezerwacji. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, proszone są o zrezygnowanie z wykonania rezerwacji.

§ 6. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom Good Time lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty Good Time, w szczególności: teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty Good Time.

§ 7. [Bon Turystyczny]

 1. Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów. Wartość bonu wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazowo 1.000zł.
 2. Płatność za pomocą bonu może być realizowana wielokrotnie, aż do wyczerpania przyznanych środków, nie dłużej niż do 31 marca 2022r., natomiast sam termin pobytu może być wyznaczony po dniu 31 marca 2022r.
 3. Aby środki pieniężne przyznane w ramach Polskiego Bonu Turystycznego przeznaczyć na opłacenie kosztów pobytu w apartamentach Good Time, należy najpierw zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i aktywować bon. Rejestracja jest możliwa za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Po dokonaniu aktywacji bonu w systemie teleinformatycznym nasi Goście uzyskają bon w formie unikalnego 16-cyfrowego numeru, który zostanie im przekazany przez PUE ZUS za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej.
 4. Bon można wykorzystać do opłacenia kosztów pobytu wyłącznie w apartamentach oznaczonych symbolem BON TURYSTYCZNY. Otrzymany 16-cyfrowy unikalny numer bonu należy przekazać pracownikom recepcji Good Time podczas płatności za usługę hotelarską, następnie – należy podać kod potwierdzający płatność otrzymany SMS-em w momencie transakcji.
 5. Płatność bonem nie zwalnia Gości z przestrzegania polityki anulacji, obowiązującej w chwili dokonywania rezerwacji. Oznacza to, że w razie odwołania przez Gościa rezerwacji środki przyjęte za pomocą bonu nie będą zwracane jeżeli to odwołanie nastąpi po upływie okresu przeznaczonego na bezpłatną anulację.
 6. Jeśli koszty usługi hotelarskiej przekracza wartość środków przyznanych w formie bonu, brakującą kwotę należy opłacić z własnych środków. W celu zrealizowania płatności należy skontaktować się z recepcją Good Time.
 7. Paragon, rachunek lub faktura zostanie wystawiona osobie uprawnionej do bonu. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymaga, by na rachunku była adnotacja o dziecku. W przypadku częściowej zapłaty ze środków przyznanych w formie bonu i częściowej dopłaty ze środków własnych, Good Time wystawia paragon, rachunek lub fakturę na łączną kwotę usługi. Za pobyt opłacony przy użyciu środków przyznanych w formie bonu Good Time nie wystawi faktury na firmę, gdyż idea Polskiego Bonu Turystycznego zakłada świadczenie usługi na rzecz dziecka, nie firmy.

 

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Apartamenty Good Time Spółka z o.o., z siedzibą w Szklarskiej Porębie, przy ul. Jana Kilińskiego 8/1A  [kod 58-580], wpisany do KRS pod numerem 0000870406, NIP 611 280 96 26.

 2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:

 3. wykonania usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury, język do kontaktu;

 4. realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania i przetwarzane są aż do wyrażenia sprzeciwu Gości lub wydania przez nich dyspozycji usunięcia powierzonych danych; 

 5. udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi;

 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu.

 7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO do momentu wycofania wniesionej zgody.

 8. Goście posiadają prawo żądania od Apartamentów Good Time dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 9. Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 10. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Apartamenty Good Time nie mogą zawrzeć umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, ani powierzyć Apartamentu, wobec czego zamówiona usługa hotelarska nie może zostać zrealizowana.

 11. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. 

 12. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 § 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów Good Time.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

        a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030);

        b. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

        c. Ustawy Kodeks cywilny – z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380);

        d. Ustawy o usługach turystycznych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432);

        e. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827);

 

 

 

 

Współpraca

Zobacz także

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Apartamenty Good Time Sp. z o.o., Jana Kilińskiego 8/14, 58-500, Jelenia Góra Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane